โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
เมนูหลัก/บริการข้อมูล  
       ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม
           ข่าวสาร/เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล
<< กลับ  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว้าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
ตัวอย่างการเขียน แผนพัฒนาตนเอง ID Plan
แบบฟอร์ม ID Plan
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
-->  page 1 
 
 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 637734 ครั้ง