สุวิทย์ ชัยเสนะผู้อำนวยการโรงเรียน สมปอง ยอดมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน