You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชฎาพร หนูเสน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางวาสนา  พรหมคล้าย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


นางสมหมาย  ขุมทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสิริรัตน์  อมตเวทย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


นางกวีวรรณ  ทองดำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


นางรัชนี  เหล็มเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางดลพร  แรกสกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางทิวา  คงเปีย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวสุขสมจินตน์  ผลบุญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวธนวรรณ  แก้วบุตร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางนงลักษณ์  สัมภาวนะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนารีรัตน์  หนุนทอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง