You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางผกามาศ  คงสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางดวงแข  พูนธนาคม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสุชาวดี  กวีพันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางศรีอุบล  สมประกอบ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางพนิดา  ปิยะรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางไสว  สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางนันท์นภัส  สองเมือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางเมธิญา  กาญจรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอารยา  อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง  ครู

 

นายพัชรพล  วรสิทธิกร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง