You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางทรงศรี  ศรลอย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

นางฐิติยา  บุญศิริ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางมณฑา  คำสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุพิศา  พีรธรากุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสิดาพร  แสงสว่าง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสุจิตรา  วิเศษสินธ์ุ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเรวดี  แสงสุริยงค์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายกอบชัยกิจ  อ่อนสุวรรณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวนิตยา  อุไรรัตน์
ตำแหน่งครู ครูผู้ช่วย

 

นานัชชา  ชัยมณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัชฎาภรณ์  แสงเต็ม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง