You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางสุภาวดี  สุระกำแหง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอันธิกา  อินทร์แก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสุคนธา  คงเอียง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสุนิสาห์  สุกสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางพีรพันธ์  ชูชาติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวนุสรา  ตาเดอิน
ตำแหน่ง ครู

 

นางสุมณฑา  ทายุโก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลธิดา  พงศ์พิริยภักดิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอรวรรณ  เชาว์บวร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Mr.Morito Villarde Chin Jr.
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นางจิรวรรณ  ดำขำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ