You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจันทิรา  นนทิกาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

นางกฤษณา  คำใส
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางไพบูลย์  จินดาวงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางณัฐชา  แสงศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอังคลักษณ์  พละไชย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอารมย์  มีศรีสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสิริพันธ์ุ  ทีสุกะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางยินดี  หนูจันทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวมันต์ชญา  เพ็ชรมงคล
ตำแหน่ง ครู 

 

นางชัญญ์ญาณ์  ศรีพิเชียร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ