You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางดารารัตน์  ประยูรทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางอมร  สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางวนิดา  วิชานนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสินิทธิ์ษา  รัตนมณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางเบญจพร  คงอินทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวิภา  นกแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางจำเนียร  ปานทองคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางพรพิมล  บุญญะถิติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางปริญญาพร  เมืองรักษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ