You are here

บุคลากรทางการศึกษา

นางอำไพ  สืบเซ่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวกิ่งบุญ  ณ อุบล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นายวิเชียร  แก้วมูณี
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

 

นายจักรินทร์  จันทรักษ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

นายธานินทร์  ชรินทราวุฒิ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

นางสาวภัทราภรณ์  ธนโชคโภคิณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุการ

 

นางนฤมล  วิจิตร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุการ

 

นางลักขณา  ชูรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุการ

 

นางสาวโสธิยา  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวฐิติมา  สวัสดิรักษา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุการ
และพนักงานจำหน่ายน้ำดื่ม

นางจะไร  สมทรง
ตำแหน่ง  พนักงานถ่ายเอกสาร

 

 

นายอาบูคอรี  ดาราซอ
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ