ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(English Program:E.P.)

Date: 
Monday, 4 March, 2019 - 15:30