ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้จับฉลากได้ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มามอบตัวในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Date: 
Saturday, 9 March, 2019 - 12:45