ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program:E.P.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Date: 
Wednesday, 22 January, 2020 - 14:15