ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Date: 
Wednesday, 22 January, 2020 - 14:15